12. KONGRES PILANARA JUGOISTOČNE EUROPE
28.10.2021. / Vinkovci (hotel Slavonija), Hrvatska

U BROD DOLAZE HRVATSKE ŠUME: Reciklažna dvorišta i sakupljanje biomase u 169 šumarija

Mobiliziranje dodatnih količina šumske biomase unutar tvrtke ali i s područja koja nisu u nadležnosti Hrvatskih šuma d.o.o., jedan je od strateških opredjeljenja HŠ u nadolazećem razdoblju. Navedeno pretpostavlja blisku međusektorsku suradnju (Hrvatske vode, HEP, komunalne tvrtke…), a u cilju smanjenja opterećenja odlagališta otpada s kategorijom bio-otpada, odnosno drvne biomase koja bi se mogla preusmjeriti u kogeneracijska postrojenja koja još uvijek imaju velike sirovinske potrebe. U planu je i uspostava sabirno-logističkih centara za biomasu (jedan na području svake od 16 uprava šuma podružnica), ali i isto tako i uspostava manjih sabirno-logističkih površina za biomasu (po jedan na području svake od 169 šumarija), na kojima bi se prikupljala/otkupljivala drvna biomasa od građana uz poticajnu naknadu građanima od strane Hrvatskih šuma d.o.o. po modelu otkupa PET ambalaže. ˝Osim toga, radimo i na uspostavi manjih sustava područnih grijanja na šumsku biomasu na ruralnim i otočnim područjima za potrebe grijanja javnih objekta – škole, vrtići, domovi zdravlja i sl.˝, izjavio je Mario Klobučar direktor Šumske biomase d.o.o. (u likvidaciji) te dodao kako su Hrvatske šume član nekoliko tematskih radnih skupina Vlade RH te aktivno rade na ugrađivanju ovih smjernica u Nacionalnu razvojnu strategiju 2030. Uprava Hrvatskih šuma, kao i voditelji podružnica, aktivno će sudjelovati na ovogodišnjem Kongresu pilanara kao tradicionalni partner drvnoj industriji.

Web by DP